přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - provoz

07

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Musí ČOV dodržovat limity i během zkušebního provozu?

Odpověď:

Ano.

Komentář:

Stále je dosti vžitým omylem, že existuje v této věci nějaká všeobecná výjimka, která platí automaticky. Podle vodního zákona, § 38, odstavce (9) se však jedná pouze o možnost:

(9) Vodoprávní úřad může na základě žádosti znečišťovatele povolit ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či změnách zařízení ke zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení a v případech, kdy odpadní, popřípadě zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštěny ízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod, vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené vládou nařízením podle odstavce 5 nebo podle § 31.

Pokud znečišťovatel tuto možnost nevyužije - nepožádá o "volnější" limity pro zkušební provoz, musí dodržovat limity, které byly stanoveny pro trvalý provoz.

Většina vodoprávních úřadů však přijatelné překročení limitů při uvádění čistírny odpadních vod do provozu toleruje bez postihu i v případech, kdy "dočasná výjimka" povolena není.

NAHORU