přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - plány rozvoje

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Smí vodoprávní úřad povolit stavbu vodovodu / úpravny vody / kanalizace / ČOV v rozporu s PRVKÚK?

Odpověď:

Ano, smí.

Komentář:

Problematiku upravuje zákon o VaK - § 4 (definice, zpracovatel, apod.), dále pak § 26:

(1) Obce v samostatné působnosti

a) dbají o rozvoj vodovodů a kanalizací, odpovídající potřebám obce, zajištěním jeho zapracování do závazné části územně plánovací dokumentace obce v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací,

Jiné řešení než podle územně plánovací dokumentace však ještě není překážkou pro vydání územního rozhodnutí, které bude vodoprávním úřadem vyžadováno před vydáním stavebního povolení. Vodoprávní úřad není PRVKÚKem vázán.

NAHORU