přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace - plány rozvoje

03

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Naše obec má svou kanalizaci podle PRVKÚK napojit na kanalizaci sousedního města. Podle provedené studie je ale vhodnější řešení s vlastní ČOV. Je ještě reálné prosadit "naše" řešení?

Odpověď:

Ano, reálnost ale záleží případ od případu.

Komentář:

Samotný PRVKÚK obce k postupu podle něj nezavazuje. Obce nejsou povinny podle něj postupovat a ani nehrozí žádný postih za jeho nedodržení.

Naprosto jiná je však situace, kdy se obec dobrovolně k něčemu zaváže. Například, že svou vodohospodářskou infrastrukturu bude provádět podle PRVKÚK. Do problémů se může dostat například osobně starosta, který v zápisu z "regionálního přátelského setkání" svým podpisem potvrdí zápis, ve kterém bude například formulace "obce se zavazují postupovat podle schválených rozvojových plánů kraje".

Pojem "reálnost" je však pro většinu obcí spojen se získáním dotace. V této souvislosti je vhodné upozornit, že většina poskytovatelů dotací vyžaduje soulad s PRVKÚK. PRVKÚK však lze na žádost změnit. Povinnost provedení změny ani termín však pro kraj nejsou stanoveny.

Ve Vašem případě považuji studii (ekonomické porovnání obou řešení) a souhlas sousedního města, kde se máte podle plánu napojit (např. že kapacitu v přijatelné době vytíží) za dostatečný podklad pro to, aby setrvávání na původním znění PRVKÚK bylo dlouhodobě politicky neudržitelné.

NAHORU