přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace

01

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Je potřeba vyhlásit v územním plánu VaK jako veřejně prospěšné stavby, abychom měli možnost vyvlastnění?

Odpověď:

Ne.

Komentář:

Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou veřejně prospěšnými stavbami přímo ze zákona: Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu:

§ 1 - Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku.

(2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

U malých vodovodů a kanalizací, kde by vznikla pochybnost podle § 1, odstavce (3) a (4) je vhodné požádat vodoprávní úřad o příslušné rozhodnutí.

U ostatních vodovodů a kanalizací které spadají do působnosti zákona o VaK je případné vyhlášení za veřejně prospěšné stavby zbytečnou duplicitou.

NAHORU