přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace

02

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Kde se má měřit kvalita vypouštěné vody z ČOV v případě dlouhého potrubí mezi ČOV a recipientem? Nárusty se uvolňují a nevyjde vzorek.

Odpověď:

Místo odběru vzorků stanovuje vodoprávní úřad.

Komentář:

Uvedenou problematiku upravuje § 38 vodního zákona, odstavec (3):

(3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod. Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu měřit objem vypouštěných vod a míru jejich znečištění a výsledky těchto měření předávat vodoprávnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu. Vodoprávní úřad tímto rozhodnutím stanoví místo a způsob měření objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod a četnost předkládání výsledků těchto měření.

V praxi se však často stává, že v rozhodnutí místo odběru vzorků stanoveno není, nebo je stanoveno neurčitě. V takovém případě se nedoporučuje vyžadovat, aby toto vodoprávní úřad doplnil, ale místo uvést v provozním řádu tak, jak provozovateli lépe vyhovuje - ve Vašem případě tedy na výtoku z ČOV, kde je kvalita vypouštěné vody rovnoměrnější.

NAHORU