přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodovody a kanalizace

03

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Není protiústavní znění vodního zákona o povinnosti obcí nad 2000 obyvatel budovat kanalizace a ČOV? Proč je společné uzákoněno jako lepší než individuální?

Odpověď:

Na tuto otázku, bohužel, neumíme poskytnout věrohodnou odpověď.

Komentář:

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD - Článek 11, odstavec (4):

Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. - § 128, odstavec (2):

(2) Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit, nelze-li dosáhnout účelu jinak, a to jen na základě zákona, jen pro tento účel a za náhradu.

Vodní zákon omezuje vlastníka (obec) věci (peněz) aby s nimi něco činil (postavil kanalizaci a ČOV). Ze tří druhů omezení (něco strpět, něčeho se zdržet, něco konat) se jedná o nejvyšší omezení. Konat je dnes nařízeno jen ve výjimečných případech - kdy je to nenahraditelné - první pomoc při zranění, hašení požáru apod. (ani muži již nemusí na "vojnu"). Komukoli uložená povinnost - zabezpečit realizaci stavby je v českém prostředí velmi neobvyklá, bez ohledu na její prospěšnost.

Otázka plné náhrady (peněz) není doposud nijak řešena. Speciální postavení vodního zákona k občanskému zákoníku ještě připustit lze - povinnost by byla bez náhrady. Náhradu však jednoznačně vyžaduje i ústavní zákon, kde o vzájemném postavení těchto zákonů nemůže být pochyb.

Skutečnost, že společné čištění odpadních vod je výhodnější (hospodárnější, účinnější) než individuální, je u komunálních odpadních vod prokázána.

Otázku, že je někdo (obec) povinen činit něco s věcí (penězi), kterou zpravidla ani nemá, ponecháváme bez komentáře.

NAHORU