přeskočit navigaci

Otázky a odpovědi

Vodohospodářské investice

03

UPOZORNĚNÍ:
Uvedené odpovědi vyjadřují pouze názor společnosti HYDROINVEST s.r.o.
Domníváte-li se, že otázka je nevhodně/zkresleně formulována nebo odpověď je/může být špatná/neúplná/zavádějící/zastaralá, můžete nás kontaktovat s návrhem na opravu. Na opravu není právní nárok.
HYDROINVEST s.r.o. neodpovídá za případné škody způsobené nesprávnými informacemi.

Otázka:

Smí vodoprávní úřad zamítnout celý projekt ČOV pouze z důvodu, že požaduje přísnější limity pro vyčištěnou vodu než je uvedeno / garantováno v projektu?

Odpověď:

Ano, smí. Podle některých právních názorů dokonce musí.

Komentář:

Uvedenou problematiku upravuje § 15 vodního zákona, odstavec (1):

§ 15 - Stavební povolení k vodním dílům

(1) K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Slouží-li vodní dílo k nakládání s vodami a je-li vydání tohoto povolení k nakládání s vodami třeba, lze je povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla.

K formulaci "odpovídající" (povolení k nakládání s vodami) ve většině případů vodoprávní úřady přistupují tak, že se nejedná o pouhé zatřídění podle § 8, odstavce (1), ale také o konkrétní limity.

Případnou změnu projektu spočívající v pouhé změně garantovaných limitů (beze změny v technologii čištění, pouze za účelem získání povolení) doporučujeme zkontrolovat subjektem nezávislým na projektantovi.

V souvislosti s uvedeným ustanovením vodního zákona je vhodné připomenout, že dřívější vodní zákon (č. 138/1973 Sb.) takové ustanovení neobsahoval. Povolení k vypouštění odpadních vod musel mít znečišťovatel "až když vypouštěl". Povolení k vypouštění odpadních vod se proto běžně vydávalo například až současně s povolením ke zkušebnímu provozu. V situaci kdy byla stavba ČOV dokončena a dodavatel technologie garantoval určité limity bylo pro vodoprávní úřad (tehdy zvaný vodohospodářský orgán) politicky nepřijatelné povolení k vypouštění odpadních vod nevydat "tak, jak bylo postaveno a dodavatelem garantováno." V současné době takový postup není možný.

NAHORU